Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi Web 2.0 în aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale Naturii (ProWeb)
Contract: POS DRU/157/1.3/S/141587
Web: proweb.ssai.valahia.ro/

Beneficiar: Universitatea "Valahia" din Targovişte, România
Partener P1: Universitatea "Ovidius" din Constanţa, România

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Axa prioritară : "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltarii societă ţii bazate pe cunoaştere".
Domeniul major de intervenţie: 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională ".

Titlul proiectului: "Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi Web 2.0 în aria curriculara Matematică şi Ştiinţe ale Naturii (ProWeb)".
Contract: POS DRU/157/1.3/S/141587.
  • Valoarea proiectului: 5.845.359,05 RON
  • Asistenţă financiară nerambursabilă : 5.727.867,33 RON
  • Perioada de desfăşurare: 1.05.2014-31.10.2015 (18 luni)

Obiective şi grup ţintă

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea formării continue a cadrelor didactice preuniversitare din aria curriculară Matematică şi Ştiinţele Naturii (fizică, chimie, biologie) prin conceperea şi implementarea de instrumente didactice inovative la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare.

Obiective specifice:
OS1. Elaborarea, acreditarea şi furnizarea a două programe de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, pentru dezvoltarea competenţelor de utilizare a TIC în activitatea didactică.
OS2. Îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii pentru 850 de cadre didactice preuniversitare din aria curriculară Matematică şi Ştiinţele Naturii (fizică, chimie, biologie).

Grupul ţintă al proiectului cuprinde 850 cadre didactice preuniversitare din aria curriculara Matematică şi Ştiinţele Naturii (250 din învăţământul primar, 50 din învăţământul profesional şi tehnic, 350 din învăţământul secundar inferior şi 200 din învăţământul secundar superior) din 28 de judeţe situate în 8 regiuni de dezvoltare diferite.

Activitaţile proiectului

A1. Dezvoltarea şi acreditarea a două programe de formare profesională continuă
  1.1. Elaborare curriculum programe formare, suport curs şi activităţi aplicative
  1.2. Editare şi depunere documentaţie specifică de acreditare a programelor de FPC
A2. Crearea, implementarea şi întreţinerea unui portal inovativ dedicat proiectului
A3. Formarea cadrelor didactice
  3.1 Selecţie şi management al grupului ţintă
  3.2 Organizare sşi desfăsurare activitaţi de formare
A4. Pilotarea utilizării instrumentelor didactice inovative create prin proiect
A5. Realizarea unui studiu de impact privind utilizarea instrumentelor inovative TIC, dezvoltate şi aplicate prin proiect
A6. Schimb de bune practici pe tematica formării
  6.1. Organizare şi participare la schimburi de bune practici
  6.2. Creare/conectare la reţele virtuale pe specificul disciplinelor din aria curriculară a cadrelor didactice vizate de proiect
A7. Asigurarea vizibilităţii proiectului
A8. Managementul proiectului

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Copyright  ©2002-2015, CDSD. All rights reserved. Acest site reflectă numai punctul de vedere al autorului.